PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY    TAXI KLADNO

Smluvní přepravní podmínky

TAXI TRANSPORT KLADNO 


Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen se během přepravy řídit těmito SPP. Zákazník je povinen být po celou dobu jízdy připoután bezpečnostním pásem.
 2. Zákazník má právo být se svými zavazadly přepraven bezpečně do smluveného místa. Zákazník má právo přepravu kdykoliv po dobu jízdy ukončit.
 3. Zákazník má dále právo požadovat vydání dokladu o zaplacení.
 4. Zákazník není oprávněn po dobu přepravy především:
 • udělovat řidiči pokyny, jejichž splněním by se dopustil dopravního přestupku či jiného deliktu.
 • otevírat za jízdy dveře vozidla, poškozovat jakýmkoli způsobem vozidlo
 • vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla, vyklánět se z vozidla
 • kouřit ve vozidle nebo užívat omamné či psychotropní látky
 • chovat se hlučně, používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat jiným chováním
 • znemožňovat nebo ztěžovat řidiči bezpečný výhled či možnost řízení či jinak zasahovat do řízení        vozidla
 • znečišťovat či poškozovat vozidlo či ostatní cestující svým oděvem nebo svým jednáním
 • konzumovat potraviny a nápoje ve voze

5. Dojde-li ze strany zákazníka k poškození či znečištění vozidla, zavazuje se uhradit k rukám řidiče škodu v plné výši. Při znečištění vozidla se za způsobenou škodu považuje částka odpovídající nákladům na čištění, tj. CZK 3000,- až Kč 5000,- bez DPH dle intenzity znečištění.

6. Přistavení vozu mimo Kladno (pokud jede zákazník zpět na Kladno) je zdarma. Přistavení vozu mimo Kladno (pokud zákazník nejede zpět na Kladno) je 20,66 CZK/km bez DPH.

7. Telefonické, či jiné objednávky (email) jsou závazné. Telefonické hovory (objednávky) se nahrávají. Čas příjezdu vozu taxislužby, je pouze orientační. Pokud zákazník nechce, již déle čekat na vůz,  nebo dojde ke změně situace, je povinen bezodkladně objednávku zrušit, neučiní-li tak, je objednávka stále platná. Objednávku lze zrušit, do příjezdu vozu taxi na místo určení..


V moment, kdy vůz taxi dorazí na místo určení, je zákazník povinen přistavení vozu zaplatit, po městě (Kladno) 100,-Kč bez DPH, mimo město 20,66 Kč/km bez DPH. Na to upozorním smskou.

Za nedodržení SPP, může řidič vozu udělit pokutu 500,-Kč (bez DPH) a ukončit jízdu.

Při nasednutí do vozu taxi, nebo v okamžiku objednání vozu taxi telefonicky a e-mailem, zákazník souhlasí s těmito SPP!


TAXI TRANSPORT KLADNO

Milan Baštur

IČ: 03205487

+420 733407707